HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: ВИСОКІ ЗДОБУТКИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ УДХТУ

99

Із початку свого заснування Український державний хіміко-технологічний університет готує фахівців із залученням до науково-дослідної роботи в рамках виконання навчальних програм різних напрямків. Багато студентів-випускників обирають шлях науки, утілюють наукові досягнення в житті. Завдяки цьому наш університет має вагомі здобутки, а вчені отримують результати фундаментальних і прикладних досліджень, визнані як на національному, так і на світовому рівні. На державному рівні здійснюється підтримка наукових ідей і мотивація молодих вчених. Так, за кількісні показники наукових публікацій, кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи окремим авторам або колективам авторів присуджуються стипендії, премії і гранти Президента України та Кабінету Міністрів України.
У цьому році академічну стипендію Президента України (відповідно до наказу МОН України №1257 від 03.11.2014) отримав Калашніков Ю.В. аспірант другого року навчання кафедри загальної хімічної технології (науковий керівник – д.т.н, професор Ніколенко М.В), тема дисертаційної роботи: «Одержання і репроцесінг оксидного залізо-молібден-титанового каталізатора конверсії метанолу у формальдегід». У перший рік навчання в аспірантурі Юрій склав 2 кандидатських іспитів (філософія та англійська мова) з оцінкою «відмінно». На теперішній час є автором та співавтором 12 наукових статей у фахових виданнях (з них 6 статей – з імпакт-факторм та індексуються Скопусом), 9 тез доповідей на конференціях різного рівня, однієї заявки на патент України. За час навчання в аспірантурі додатково пройшов такі дистанційні курси в закордонних університетах з отриманням офіційних сертифікатів: у Масачусетському технологічному університеті з дисципліни «Хімія твердого тіла»; у Каліфорнійському університеті Берклі  з дисципліни «Описова статистика»; у Технологічному інституті штату Джорджія «Енерготехнологічні системи». У 2014 році він брав участь у літній школі з менеджменту водних ресурсів у Норвезькому університеті природничих наук (NMBU, м. Ос, Норвегія). За результатами літньої школи був запрошений на стажування з виконанням спільних норвезько-українських досліджень до лабораторії департаменту математичних наук і технології того ж університету.
Стипендіатами Кабінету Міністрів (відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01. 03.2014 р. № 4) стали: Василенко І. А. – к.т.н, доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології. Василенко І.А. наразі є автором 85 публікацій (71 наукового та 12 навчально-методичного характеру), з них 16 у фахових виданнях України, 1 колективна монографія у Германії, 2 у провідних наукових закордонних виданнях, 8 патентів, 4 навчальних посібники (3 за рішення вченої ради, 1 з грифон МОН), 54 статті та тези у нефахових виданнях або конференціях.
Куманьов С.О. – асистент кафедри енергетики. У доробку молодого вченого понад 40 наукових праць, серед яких 8 статей у фахових виданнях, 3 патенти на винахід, 3 патенти на корисну модель і 2 свідоцтва на реєстрацію авторського права на твір. Стипендіат є автором програмного комплексу для створення електронних підручників та учбових матеріалів.
Воробйова М. І. - к.т.н., асистент кафедри технології неорганічних речовин та екології. Результати наукових досліджень опубліковано в понад наукових 80 працях. Серед них 25 статей у фахових виданнях України, 5 у провідних наукових закордонних виданнях, що індексуються Скопусом, 12 патентів України на винахід та корисну модель, понад 40 тез у нефахових виданнях або конференціях.
Касьян О.І. – к.х.н. асистент кафедри фізичної хімії. У доробку молодого науковця особисто та в співавторстві понад 40 публікацій у фахових державних та закордонних виданнях. Наукові дослідження спрямовані у напрямку дослідження композиційні аноди TixOy/Pt в електролітах хромування на основі солей Cr (III).
Хоменко Е.С. - к.т.н, доцент, доцент кафедри хімічної технології кераміки і скла. Молодий науковець є співавтором понад 50 наукових робіт, серед яких статті у міжнародних та вітчизняних виданнях і 15 авторських свідоцтв і патентів. До кола її наукових інтересі відноситься розробка керамічних мас для виробництва виробів будівельного і санітарно-технічного призначення.
Премія Президента України для молодих вчених – щорічна премія, яка призначається Президентом України за поданням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.
Президент України Петро Порошенко відзначив преміями трьох науковців ДВНЗ УДХТУ. Про це йдеться в Указі № 936/2014 «Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 року».
Згідно з указом за цикл наукових праць «Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу» відзначено:
ЛУК’ЯНЕНКО Тетяну Вікторівну – кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізичної хімії;
КАСЬЯН Ольгу Іванівну – кандидат хімічних наук, асистент кафедри фізичної хімії.
КНИШ Валентину Олександрівну – кандидат хімічних наук, асистент кафедри фізичної хімії.
Авторами створено основи керованого синтезу оксидних електрокаталізаторів з прогнозованими складом і властивостями, ветеринарних препаратів та екологічно безпечних технологій. Отримано низку фундаментальних результатів стосовно механізмів процесів, що протікають з участю оксигенвмісних радикалів. Цикл наукових праць містить пріоритетні результати в електрокаталізі, матеріалознавстві, розробці та впровадженні технологій малотоннажної хімії. Розроблено і впроваджено на підприємстві НВФ «Бровафарма» технологію промислового виробництва розчинів натрію гіпохлориту, які є основою сучасних ветеринарних препаратів. Результати циклу мають значення для теорії електрокаталізу, керованого синтезу нових матеріалів, промислового виробництва ветпрепаратів, гальванотехніки. Також слід відзнатичи значний доробок наукових праць – 112, у т.ч. за темою роботи 4 розділи в 3 монографіях, 32 статі (16 – у зарубіжних журналах), 10 тез доповідей. Загальна кількість посилань складає 102 (згідно бази даних Scopus), h-індекс = 6. Отримано 1 патент.
Ця нагорода – свого роду соціальний ліфт, що робить з маловідомої молодої особи людину, яку визнала держава. А визнання держави відкриває дорогу у майбутнє, і це дає можливість розвивати їм свої дослідження.
Вітаємо молодих науковців з присудженням премій та бажаємо невичерпних сил і творчої наснаги для нових досягнень та наукових здобутків!

Рада молодих вчених УДХТУ

Написано: 20:53 | Тегі: | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web