HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МОНІТОРИНГ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДВНЗ ПДАБА 2014 РОКУ

+ IMG_1273_4

МОНІТОРИНГ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДВНЗ ПДАБА 2014 РОКУ

Моніторинг проводився шляхом анкетування молодих вчених Академії у листопаді-грудні минулого 2014 року силами активу Ради молодих вчених (РМВ) і був абсолютно добровільним. Усі дані про наукові здобутки молодих науковців, які наводитимуться нижче, стосуються тих молодих вчених, які взяли у цьому участь.

Найменше анкет надійшло до Ради від будівельного та механічного факультетів, найбільше – від факультетів технології життєзабезпечення і екології, економічного і промислового та цивільного будівництва. Найбільшим є відсоток подачі анкет молодими вченими з кафедр: безпеки життєдіяльності (6 ос.), екології та охорони навколишнього середовища (5 ос.), українознавства (2 ос.), водопостачання, водовідведення та гідравліки (2 ос.), фінансів і маркетингу (2 ос.), філософії і політології (1 ос.), залізобетонних та кам’яних конструкцій (15 ос.), міжнародної економіки (9 ос.), архітектурного проектування та дизайну (6 ос.), планування і організації виробництва (6 ос.).

За зібраними даними, станом на початок грудня 2014 року в Академії налічується 217 молодих учених, з яких 55 осіб є кандидатами наук, особи – докторами наук. Серед молодих науковців 2 особи мають вчене звання професора – Кравчуновська Тетяна Сергіївна (д.т.н., зав. каф. планування і організації виробництва) та Іванов Сергій Володимирович (д.т.н., зав. каф. фінансів і маркетингу), 13 – учене звання доцента, 1 – учене звання старшого наукового співробітника. 1 особа навчається в докторантурі – Узлов Олег Володимирович (к.т.н., доц. каф. матеріалознавства та обробки матеріалів).

Найбільше молодого персоналу працює викладачами чи науковими співробітниками та навчається в аспірантурі на кафедрах: залізобетонних та кам’яних конструкцій (19 ос.), обліку, економіки і управління персоналом підприємства (16 ос.), інтенсивного навчання іноземним мовам (13 ос.), міжнародної економіки (12 ос.), технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (12 ос.), планування і організації виробництва (9 ос.) та основ архітектури (9 ос.). У табл. 1 наведено розподіл молодих науковців за факультетами в академії.

Таблиця 1

Розподіл молодих науковців за факультетами

Назва факультету

Загальна кількість молодих вчених

Кількість молодих вчених із вченим ступенем доктора наук, чол.

Кількість молодих вчених із вченим ступенем кандидата наук, чол.

Кількість молодих вчених із вченим званням професора, чол.

Кількість молодих вчених із вченим званням доцента чи с.н.с., чол.

чол

%

Промислове та цивільне будівництво

57

26,3

1

18

1

5

Економічний

37

17,0

1

14

1

3

Будівельний

34

15,7

7

2

Технології життєзабезпечення і екології

42

19,3

12

3

Архітектурний

25

11,5

2

1

Механічний

22

10,1

2

На грудень 2014 року наймолодшим кандидатом технічних наук 1988 р.н. є Ярошенко Д.С. – ас. каф. металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій; наймолодшим кандидатом економічних наук 1988 р.н. – Примуш Ю.С. – доц. каф. міжнародної економіки.

У 2014 р. диплом кандидата наук отримали 11 молодих вчених (Махінько М.М., Савицький О.М., Протасова Є.В., Мартиш О.О., Лихачова О.В., Голякова І.В., Макарова В.М., Спільник Н.В., Ярошенко Д.С., Буратинський А.П.), диплом доцента4 молодих вчених (Шевченко Т.Ю., Дрей В.В., Квактун О.О., Перетокін А.Г.), диплом професора1 молодий науковець економічного факультету (Іванов С.В.). У табл. 2 наведено розподіл молодих вчених, які отримали дипломи вченого ступеня чи звання у 2014 р., за факультетами.

Таблиця 2

Розподіл молодих вчених, які отримали дипломи вченого ступеня чи звання у 2014 р., за факультетами

Назва факультету

Кількість молодих вчених, що отримали вчений ступінь доктора наук, чол.

Кількість молодих вчених, що отримали диплом кандидата наук, чол.

Кількість молодих вчених, що отримали диплом професора, чол.

Кількість молодих вчених, що отримали диплом доцента, чол.

Промислове та цивільне будівництво

5

1

Економічний

1

1

3

Будівельний

2

Технології життєзабезпечення і екології

3

Архітектурний

Механічний

Упродовж звітного року молодими науковцями було надруковано: 1 підручник, 4 навчальних посібники, 5 монографій, більше 150 наукових статей, у тому числі у фахових виданнях України – біля 130, у закордонних виданнях в межах СНД – 16, у закордонних виданнях за межами СНД – 8. Достатньо активно молоді науковці беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах). У табл. 3 і 4 представлено відповідно розподіл наукових публікацій, виданих молодими вченими у 2014 році, за факультетами та рейтинг публікацій наукових статей серед молодих вчених різних факультетів.

Таблиця 3

Розподіл наукових публікацій, виданих молодими вченими у 2014 році, за факультетами

Показники

Назви факультетів

Промислове та цивільне будівництво Економічний Технології життє-забезпечення і екології Будівель-ний Архітектур-ний Механічний
Кількість виданих монографій

1

1

2

1

0

0

Кількість виданих навчальних посібників

2

1

1

0

0

0

Кількість публікацій наукових статей усього одиниць, з них:

– у фахових виданнях України;

– у нефахових виданнях України;

– у зарубіжних виданнях (СНД),

– у  зарубіжних виданнях (за межами СНД).

69

53

4

6

6

33

33

0

0

0

27

17

2

6

2

14

10

2

2

0

9

7

1

1

0

7

6

0

1

0

Кількість публікацій тез доповідей конференції

15

15

7

2

4

5

Кількість публікацій тексту доповіді конференції

11

5

28

3

2

1

Кількість отриманих охоронних документів

10

7

4

2

Таблиця 4

Рейтинг публікацій наукових статей серед молодих вчених різних факультетів

Назва факультету

Прізвище ім’я по батькові молодого вченого

Посада молодого вченого

Кількість публікацій наукових статей молодим вченим у 2014 р.

у фах. вид. України

у нефах. вид. України

у закорд. вид. СНД

у закорд. вид. за межами СНД

Промислове та цивільне будівництво

Дікарев К.Б.

доц каф. ТБВ

4

4

1

0

Бікус К.М.

асп. каф. ОіФ

4

0

2

0

Котов М.А.

м.н.с. НДЧ

5

0

0

0

Аббасова А.Р.

асп. каф. ЗБтаКК

3

0

1

1

Економічний

Перетокін А.Г.

доц каф. УЗ

6

0

0

0

Спірідонова К.О.

доц. каф. ЕБГ

3

0

0

0

Іваницька Т.Є.

доц. каф. ОЕіУПП

3

0

0

0

Разумова Г.В.

доц. каф. ФіМ

3

0

0

0

Будівельний

Єлісєєва М.О.

доц. каф. РіУБ

4

0

0

0

Ішутіна Г.С.

ас. каф. ЗБАДтаГ

1

0

2

0

Шталтовна Ю.А.

доц. каф. ІНІМ

2

0

0

0

Технології життєза-безпечення і екології

Слободянюк О.С.

асп. каф. ВПВВтаГ

2

2

0

1

Чижикова І.В.

викладач каф. ІМ

0

0

4

0

Пилипенко О.В.

доц. каф. БЖД

4

0

0

0

Степанова А.В.

асп. каф. БЖД

4

0

0

0

Архітектурний

Самойленко Є.В.

асп. каф. АПтаД

3

0

0

0

Ревський І.С.

доц. каф. ОА

2

0

0

0

Дьяченко О.С.

ас. каф. А

2

0

0

0

Механічний

Петренко Д.І.

Зав. лаб. каф. ЕіРМ

2

0

1

0

Інші молоді вчені цього факультету, які надали анкети опублікували по 1 статті за звітний рік.

Примітка:

скорочені та відповідно повні назви кафедр: ТБВ – технологія будівельного виробництва; ОіФ – основи і фундаменти; ЗБтаКК – залізобетонні та кам’яні конструкції; УЗ – українознавство; ЕБГ – економіка будівельної галузі; ОЕіУПП – облік, економіка і управління персоналом підприємства; ФіМ – фінанси і маркетинг; РіУБ – реконструкція і управління в будівництві; ЗБАДтаГ – землевпорядкування, будівництво автодоріг та геодезія; ІНІМ – інтенсивне навчання іноземними мовами; ВПВВтаГ – водопостачання, водовідведення та гідравліка; ІМ – іноземні мови; БЖД – безпека життєдіяльності; АПтаД – архітектурне проектування та дизайн; ОА – основи архітектури; А – архітектура; ЕіРМ – експлуатація і ремонт машин.

 У 2014 році молодими вченими у співавторстві із досвідченішими колегами були видані такі наукові монографії та навчальні посібники:

1) Бабенко М.М. Аграрні соціоекокомплекси в Україні: монографія / М.В. Савицький, М.М. Бабенко, С.М. Ніколаєнко, Ю.Б. Бендерський. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 103 с.

2) Перетокін А.Г. Промисловий розвиток та інженерне підприємництво Донецько-Придніпровського регіону (1880–1917 рр.): монографія / Андрій Перетокін, Юлія Чекушина. – Д.: НГУ, 2014. – 119 с.

3) Буратинський А.П. Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону: монографія / [С.О. Слободянюк, А.П. Буратинський, Д.В. Климпатюк та інші] – Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», «Середняк Т.К.», 2014. – 156 с.

4) Ткач Н.О. Влияние техногенных факторов на экологию: монография: / [под ред. Д.В. Елисеева]. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – 164 с. – С 98 -118.

5) Спільник Н.В. Містобудування, територіальне і стратегічне планування: організаційно-економічні, правові, суспільні та еколого-технічні аспекти: колективна монографія / [під заг. ред. С.В. Богачева]. – Донецьк : «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2014 р. – 533 с.

6) Квактун О.В. Методологія наукових досліджень: соціально-економічний аспект: навч. пос. / Ю.В. Орловська, О.В. Квактун. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 361 с.

7) Дікарев К.Б., Скокова А.О. Ресурсозбереження в технології влаштування та відновлення властивостей зовнішніх стін цивільних будівель: навч. пос. / В.Т. Шаленний, А.М. Березюк, І.Ф. Огданський, К.Б. Дікарев, А.О. Скокова – Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2014. – 264 с.

8) Бікус К.М. Посібник з проектування та влаштування набивних паль у пробитих свердловинах: навч. пос. / [М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, В.Л. Сєдін  та ін.]. – Київ: ПолтНТУ, ДП НДІБК, 2014. – 70 с.

9) Карасьов О.Г. Initial imperfection influence on the buckling load of closed elastic isotropic shallow conical shells: навч. пос. – 2014.

Крім того, молодими науковцями з кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам був опублікований 1 підручник:

Шталтовна Ю.А., Яланська М.М. Резюме англомовних статей за спеціалізованою тематикою. Міжнародна економіка: підручник для 4-5 курсів міжнародних проектів / Ю.А. Шталтовна, М.М. Яланська , Н.Ю. Яковишена.  – Дніпропетровськ, 2014. – 94 с.

Нечепуренко Д.С. – ас. каф. планування і організації виробництва та Шехоркіна Н.Є. – асп. каф. основ і фундаментів мають по одному цитуванню у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of science та аналогічного рівня) у 2014 р.

Стажування за межами України у 2014 р. пройшли:

Панченко С.П. – доц. каф. будівельної механіки та опору матеріалів у Варшавському технічному університеті в Польщі;

Грицай А.В. – ас. каф. основ архітектури у Франції м. Обюссон;

Васильєв Є.Ю. – ас. каф. основ архітектури у Франції м. Сент-Фер.

Бажаємо молодим вченим нашої академiї наснаги, креативних рішень та нових наукових успiхiв при реалізації їх проектів!

P.S. Зауваження та пропозиції щодо матеріалу приймаються за адресою SMU.TGO@yandex.ua.

Голова Ради молодих вчених ДВНЗ ПДАБА,

к.т.н., М.О. Єлісєєва

Написано: 24.01.2015, 20:59 | Теги: > | Немає коментарів

НАУКОВІ УСПІХИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Актив_Ради_молодих_вчених_веб

НАУКОВІ УСПІХИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

З нагоди 15-річного ювілею Ради молодих вчених Дніпропетровської області (РМВ ДО) Ради молодих вчених усіх ВНЗ та НДІ міста й області теж підводять своєрідний підсумок своєї роботи та аналізують наукові здобутки своїх молодих вчених за останні 5 років (з 2010 року по 2014 рік включно). Слід зауважити, що такий аналіз проводиться традиційно до ювілейних дат, у 2010 році з нагоди 10-річчя РМВ ДО було видано збірку, яка підсумувала роботу рад молодих вчених за цей період. Наша академія також долучилася до цього процесу та отримала такі дані.

За ці 5 років в Академії двоє молодих вчених захистили докторські дисертації, отримали науковий ступінь доктора наук, а пізніше і звання професора: Кравчуновська Тетяна Сергіївна – професор, доктор технічних наук, завідувач кафедрою планування і організації виробництва (тема роботи “Розвиток наукових основ організаційно-технологічного проектування комплексної реконструкції житлової забудови”, захист у 2011 році у віці 32 роки) та Іванов Сергій Володимирович – професор, доктор економічних наук, завідувач кафедрою фінансів і маркетингу (тема дисертації “«Організаційно-економічний механізм управління підприємством, орієнтований на фінансовий результат і ліквідність” у 2012 році у віці 33 роки).

Станом на 01 вересня 2014 року наймолодшим кандидатом наук у ДВНЗ ПДАБА є Ярошенко Денис Сергійович, 1988 р.н. – кандидат технічних наук, асистент кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій, наймолодший доцент – Дрей Валерія Валеріївна, 1983 р.н. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства.

За 2010-2014 рр. наші молоді вчені неодноразово ставали переможцями обласного грантового конкурсу «Молоді вчені – Дніпропетровщині». У 2010 році грант виграла тоді ще аспірантка Макарова Віра Миколаївна, а сьогодні вона є кандидатом  технічних наук, доцентом кафедри екології та охорони навколишнього середовища, з проектом «Розробка інноваційного теплоізоляційного матеріалу з залученням техногенних відходів»; у 2011 році – Юрченко Євгеній Леонідович кандидат технічних наук, доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій із проектом «Розвиток наукових основ раціонального проектування енергоефективних будівель в Дніпропетровській області» (співавтори: Шевченко Т.Ю, Зінкевич А.М, Коваль А.С., Бабенко М.М.); у 2012 році – Купнєвич Леонід Володимирович – асистент кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій із проектом «Універсальна система керування напружено-деформованим станом вітроелектричних установок для Дніпропетровської області»; у 2014 роціГрицай Андрій Вікторович – асистент кафедри основ архітектури із проектом «Багатофункціональна споруда в контексті міського простору «Дзеркало часу».

Юрченко Є.Л. є активним громадським діячем серед молодих вчених, він відповідальний секретар при проведенні щорічних Міжнародних конференцій: «Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового та транспортного призначення» та «Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку». Зараз працює над докторською дисертацією на тему: «Науково-методологічні основи раціонального проектування енергоефективних будівель з урахуванням житлового циклу».

Переможцем конкурсу «Кращий молодий вчений» Дніпропетровської області два роки поспіль в 2010 та 2011 рр. за медичним напрямом ставала Яковишина Тетяна Федорівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, яка у 2001, 2002 рр. була стипендіатом Кабінету Міністрів України, наразі є міжнародним аудитором з екологічного менеджменту (2011 р.) та управлінню якістю (2011 р.), членом редакційної колегії міжнародних конференцій «Наука и инновации», «Естественные и математические науки в современном мире», «Наука вчера, сегодня, завтра» та наукового видання «UNIVERSUN: химия и биология», які входять до наукометричних баз. Область наукових інтересів стосується екологічного моніторингу, біоіндикації антропогенного впливу на навколишнє середовище та детоксикації важких металів у техногенно забруднених ґрунтах.

Неодноразовим переможцем міжнародних грантів і премій за період 2010-2014 рр. є Данішевський Владислав Валентиновичдоктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельної механіки та опору матеріалів, голова РМВ ДВНЗ ПДАБА з 2000 по 2003 рр. У 2010–2012 рр. він одержав грант Німецького наукового фонду DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) як виконавець з української сторони; у 2007–2012 рр. – грант фонду ім. Гумбольдта (Alexander von Humboldt Foundation) для міжінститутського наукового співробітництва між ПДАБА та IAM RWTH Aachen University як керівник проекту з української сторони; у 2014 р. – грант Німецького наукового фонду DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) на двохмісячне стажування у Технічному університеті м. Аахен (RWTH Aachen University), Німеччина.

Лауреатом державної стипендії у 2013 році стала Кравчуновська Тетяна Сергіївна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою планування і організації виробництва, наймолодший секретар спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Їй було призначено іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (Постанова Верховної Ради України від 6 грудня 2012 року № 5517-VI) за проект: «Удосконалення організації проектування комплексної реконструкції житлової забудови в повному життєвому циклі інвестиційно-будівельної діяльності з урахуванням енерготехнічної модернізації та методів управління людськими ресурсами». Вона була нагороджена премією Академії будівництва України імені академіка М.С. Буднікова за розробку та впровадження у виробництво системно-комплексних моделей проектування і управління проектами і програмами нових технологій виробництва будівельних матеріалів (2007 р.); Почесною Грамотою Дніпропетровської обласної державної адміністрації за багаторічну плідну та сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, значні досягнення в науковій діяльності (2012 р.). Є Академіком Академії будівництва України (31.05.2012), Академічним Радником Міжнародної інженерної Академії (04.06.2012).

Досить активно молоді вчені брали участь у мовних та наукових стажуваннях за кордоном. Загалом за період 2010-2014 рр. було 35 довготривалих стажувань, терміном більше ніж 2 тижні, 27 молодих вчених – у різних закордонних ВНЗ. Переважно це молоді науковці з кафедри будівельної механіки та опору матеріалів, інтенсивного навчання іноземних мов, матеріалознавства та обробки матеріалів, міжнародної економіки. 8 стажувань в 2011-2013 рр. відбулось у рамках бюджетної програми Міністерства освіти і науки України 2201250 «Навчання та стажування студентів, аспірантів та наукових співробітників в провідних ВНЗ за кордоном». Це аспіранти: Зотов Д., Рижков О., Гончарова К., Вовк М., Дрожевська Г., Радовенчик М. та співробітник Узлов О.В. (2 рази). Найбільше стажувань, 12 з 35, молоді вчені пройшли в Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія».

У 2010 році 10 стажувань пройшли молоді вчені академії у таких закордонних ВНЗ: Варшавському технічному університеті (Польща, м. Варшава); Міжнародному інституті вивчення французької мови (Франція, м. Страсбург); ІНСА – Ліонському Національному інституті прикладних наук (Франція, м. Ліон); Університеті Реджіо ді Калабріа (Італія, м. Реджіо ді Калабріа); Інституті загальної механіки Технічного Рейнсько-Вестфальського університету (Німеччина, м. Аахен); Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина, м. Фрайберг).

У 2011 році також було 10 стажувань – у Франції, м. Парижі; Італії, м. Реджіо ді Калабріа (Університет Реджіо ді Калабріа); Франції, м.Страсбург (ІНСА – Страсбурзький національний інститут прикладних наук); Німеччині, м. Аахен (Інститут загальної механіки Технічного Рейнсько-Вестфальського університету); Німеччині, м. Фрайберг (Технічний університет «Фрайберзька гірнича академія»).

У 2012 році кількість стажувань молодих вчених зменшилася до 5: Франція, м. Страсбург (Страсбурзький національний інститут прикладних наук); Німеччина, м. Аахен (Інститут загальної механіки Технічного Рейнсько-Вестфальського університету); Німеччина, м. Фрайберг (Технічний університет «Фрайберзька гірнича академія»).

У 2013 році - 7 молодих вчених були на закордонному стажуванні: у Варшавському технічному університеті (Польща, м. Варшава); ІНСА – Страсбурзькому національному інституті прикладних наук (Франція, м. Страсбург); Інституті загальної механіки Технічного Рейнсько-Вестфальського університету (Німеччина, м. Аахен); Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина, м. Фрайберг).

У 2014 році було 3 стажування, два з яких мовні, що пройшли викладачі кафедри основ архітектури у Франції м. Сент-Фер та м. Обюссон для підвищення знання французької мови та 1 наукове, що відбулося у Польщі м. Варшава (Варшавський технічний університет).

Бажаємо молодим вченим не зупинятися на досягнутому та здобувати нові перемоги, мати нові звершення у своїй професійній діяльності!!! А всіх членів Ради молодих вчених Дніпропетровської області щиро вітаємо з ювілеєм та бажаємо наснаги та творчого натхнення в роботі й довгих років та процвітання цій організації!!!

Рада молодих вчених ДВНЗ ПДАБА

Написано: 19.01.2015, 20:54 | Теги: | Немає коментарів

Міжнародна науково-практична конференція “Наука і техніка. Перспективи XXI століття” у ДВНЗ ПДАБА

Президія конференції

Президія конференції

                 

        11 квітня 2014 р. у стінах Придніпровської державної академії будівництва та архітектури кафедра іноземних мов провела міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених “Наука і техніка. Перспективи XXI століття”. До складу оргкомітету конференції входять українська та канадські науковці.

За мету конференції було поставлено обмін думками, обговорення основних економічних, технічних та соціокультурних проблем розвитку суспільства, розвиток комунікативної компетентності майбутніх інженерів та економістів, мотивація студентів до використання іноземних мов у майбутній професійній діяльності.

У конференції взяли участь понад 100 студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених з українських та закордонних вищих навчальних закладів, матеріали конференції видано окремою збіркою. Пленарне засідання відкрив проректор ДВНЗ ПДАБА доктор технічних наук професор Савицький Микола Васильович, зауваживши, що знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого значення: ”Інтерес до вивчення мов традиційно великий, бо можна сміливо сказати, що той, хто володіє мовами, володіє світом. Загалом людина, яка володіє мовами, різнобічно розвинута особистість, володіє кращими здібностями до вивчення нового, вільніша та більш впевнена у спілкуванні з людьми. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина ”. Тобто, чим більше мов на сьогодні ти знаєш, тим краще. Адже, кожна мова – це ключ, який відкриває двері до чогось свого, до чогось нового”.

Своє привітання до учасників конференції директор інституту екології та безпеки життєдіяльності в будівництві, доктор технічних наук, професор Дерев’янко Віктор Миколайович висловив французькою мовою. Він наголосив, що володіння іноземною мовою – вже не дивовижна навичка, а необхідність. Нині її вивчають у школах, ВУЗах, не кажучи вже про численні курси та тренінги. Він також навів приклад про свій візит до Німеччини, де німецька мова – це мова техніки і фінансів: “За останні п’ять років попит на неї значно виріс, з’явилося багато німецьких партнерів та інвесторів. Інтенсивно імпортуються товари з Німеччини, наприклад, сантехніка, меблі, електроніка, автомобілі та інше. А отже, потрібні люди, які можуть з цими імпортерами спілкуватися”.

Англійською мовою привітала учасників завідувач кафедри іноземних мов ДВНЗ ПДАБА, кандидат філологічних наук, доцент Шашкіна Наталія Іванівна: ”На першому місці за популярністю, звичайно, непорушно стоїть англійська мова – офіційна мова міжнародного бізнесу та торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв. Кожен з нас все частіше стикається з нею у спілкуванні з партнерами по роботі і на відпочинку. Англійська мова використовується при заповненні анкет, складання резюме, у діловому та приватному листуванні. У всіх транснаціональних компаніях англійська мова – загальнокорпоративна мова, якою користуються для спілкування з керівництвом і для зв’язку з філіями в різних країнах. Тому економісти, фінансисти, інженери та просто активні і ділові люди не уявляють свого життя без англійської мови”.

Учасників конференції також привітали Щербак Святослав Андрійович (завідувач відділу докторантури, аспірантури, та магістратури ПДАБА, доктор технічних наук, професор); Челноков Олександр Васильович (декан факультету архітектури, завідувач кафедри основ архітектури, кандидат технічних наук, доцент) та гості конференції – Пристайко Тамара Степанівна (завідувач кафедрою загального та російського мовознавства, доктор філологічних наук, професор ДНУ ім. О. Гончара) та Гречухіна Ірина Дмитрівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Академії митної млужби України)

Під час засідань у секціях “Будівництво та архітектура”; “Людина та довкілля охорона праці”; “Матеріалознавство та машинобудування”; “Економіка та фінанси”; “Лінгвістика та методика викладання іноземних мов” учасники змогли обмінятися передовим досвідом  та новітніми знаннями із царини технічних, економічних, філологічних наук та методики викладання іноземних мов.

Варто наголосити, що за підсумками конференції було визначено кращі дослідницькі праці таких доповідачів: Загільського В.А., Кузьменко О.М., Михайлової І.О., Ходченко М.О., Барсук Р.В., Чорноморець Г.Я., Божкової В.В., Ільєнка К.І., Литовченка С.В., Хейло Є.В. та Штепи Т.Є.

 

Учасники конференції

Рада молодих вчених

ДВНЗ ПДАБА

Написано: 23.04.2014, 8:34 | Теги: | Немає коментарів