HOMINIS MENS DISCENDO ALITUR ET COGITANDO

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини: МОНІТОРИНГ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДВНЗ ПДАБА 2014 РОКУ

+ IMG_1273_4

МОНІТОРИНГ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДВНЗ ПДАБА 2014 РОКУ

Моніторинг проводився шляхом анкетування молодих вчених Академії у листопаді-грудні минулого 2014 року силами активу Ради молодих вчених (РМВ) і був абсолютно добровільним. Усі дані про наукові здобутки молодих науковців, які наводитимуться нижче, стосуються тих молодих вчених, які взяли у цьому участь.

Найменше анкет надійшло до Ради від будівельного та механічного факультетів, найбільше – від факультетів технології життєзабезпечення і екології, економічного і промислового та цивільного будівництва. Найбільшим є відсоток подачі анкет молодими вченими з кафедр: безпеки життєдіяльності (6 ос.), екології та охорони навколишнього середовища (5 ос.), українознавства (2 ос.), водопостачання, водовідведення та гідравліки (2 ос.), фінансів і маркетингу (2 ос.), філософії і політології (1 ос.), залізобетонних та кам’яних конструкцій (15 ос.), міжнародної економіки (9 ос.), архітектурного проектування та дизайну (6 ос.), планування і організації виробництва (6 ос.).

За зібраними даними, станом на початок грудня 2014 року в Академії налічується 217 молодих учених, з яких 55 осіб є кандидатами наук, особи – докторами наук. Серед молодих науковців 2 особи мають вчене звання професора – Кравчуновська Тетяна Сергіївна (д.т.н., зав. каф. планування і організації виробництва) та Іванов Сергій Володимирович (д.т.н., зав. каф. фінансів і маркетингу), 13 – учене звання доцента, 1 – учене звання старшого наукового співробітника. 1 особа навчається в докторантурі – Узлов Олег Володимирович (к.т.н., доц. каф. матеріалознавства та обробки матеріалів).

Найбільше молодого персоналу працює викладачами чи науковими співробітниками та навчається в аспірантурі на кафедрах: залізобетонних та кам’яних конструкцій (19 ос.), обліку, економіки і управління персоналом підприємства (16 ос.), інтенсивного навчання іноземним мовам (13 ос.), міжнародної економіки (12 ос.), технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (12 ос.), планування і організації виробництва (9 ос.) та основ архітектури (9 ос.). У табл. 1 наведено розподіл молодих науковців за факультетами в академії.

Таблиця 1

Розподіл молодих науковців за факультетами

Назва факультету

Загальна кількість молодих вчених

Кількість молодих вчених із вченим ступенем доктора наук, чол.

Кількість молодих вчених із вченим ступенем кандидата наук, чол.

Кількість молодих вчених із вченим званням професора, чол.

Кількість молодих вчених із вченим званням доцента чи с.н.с., чол.

чол

%

Промислове та цивільне будівництво

57

26,3

1

18

1

5

Економічний

37

17,0

1

14

1

3

Будівельний

34

15,7

7

2

Технології життєзабезпечення і екології

42

19,3

12

3

Архітектурний

25

11,5

2

1

Механічний

22

10,1

2

На грудень 2014 року наймолодшим кандидатом технічних наук 1988 р.н. є Ярошенко Д.С. – ас. каф. металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій; наймолодшим кандидатом економічних наук 1988 р.н. – Примуш Ю.С. – доц. каф. міжнародної економіки.

У 2014 р. диплом кандидата наук отримали 11 молодих вчених (Махінько М.М., Савицький О.М., Протасова Є.В., Мартиш О.О., Лихачова О.В., Голякова І.В., Макарова В.М., Спільник Н.В., Ярошенко Д.С., Буратинський А.П.), диплом доцента4 молодих вчених (Шевченко Т.Ю., Дрей В.В., Квактун О.О., Перетокін А.Г.), диплом професора1 молодий науковець економічного факультету (Іванов С.В.). У табл. 2 наведено розподіл молодих вчених, які отримали дипломи вченого ступеня чи звання у 2014 р., за факультетами.

Таблиця 2

Розподіл молодих вчених, які отримали дипломи вченого ступеня чи звання у 2014 р., за факультетами

Назва факультету

Кількість молодих вчених, що отримали вчений ступінь доктора наук, чол.

Кількість молодих вчених, що отримали диплом кандидата наук, чол.

Кількість молодих вчених, що отримали диплом професора, чол.

Кількість молодих вчених, що отримали диплом доцента, чол.

Промислове та цивільне будівництво

5

1

Економічний

1

1

3

Будівельний

2

Технології життєзабезпечення і екології

3

Архітектурний

Механічний

Упродовж звітного року молодими науковцями було надруковано: 1 підручник, 4 навчальних посібники, 5 монографій, більше 150 наукових статей, у тому числі у фахових виданнях України – біля 130, у закордонних виданнях в межах СНД – 16, у закордонних виданнях за межами СНД – 8. Достатньо активно молоді науковці беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах). У табл. 3 і 4 представлено відповідно розподіл наукових публікацій, виданих молодими вченими у 2014 році, за факультетами та рейтинг публікацій наукових статей серед молодих вчених різних факультетів.

Таблиця 3

Розподіл наукових публікацій, виданих молодими вченими у 2014 році, за факультетами

Показники

Назви факультетів

Промислове та цивільне будівництво Економічний Технології життє-забезпечення і екології Будівель-ний Архітектур-ний Механічний
Кількість виданих монографій

1

1

2

1

0

0

Кількість виданих навчальних посібників

2

1

1

0

0

0

Кількість публікацій наукових статей усього одиниць, з них:

– у фахових виданнях України;

– у нефахових виданнях України;

– у зарубіжних виданнях (СНД),

– у  зарубіжних виданнях (за межами СНД).

69

53

4

6

6

33

33

0

0

0

27

17

2

6

2

14

10

2

2

0

9

7

1

1

0

7

6

0

1

0

Кількість публікацій тез доповідей конференції

15

15

7

2

4

5

Кількість публікацій тексту доповіді конференції

11

5

28

3

2

1

Кількість отриманих охоронних документів

10

7

4

2

Таблиця 4

Рейтинг публікацій наукових статей серед молодих вчених різних факультетів

Назва факультету

Прізвище ім’я по батькові молодого вченого

Посада молодого вченого

Кількість публікацій наукових статей молодим вченим у 2014 р.

у фах. вид. України

у нефах. вид. України

у закорд. вид. СНД

у закорд. вид. за межами СНД

Промислове та цивільне будівництво

Дікарев К.Б.

доц каф. ТБВ

4

4

1

0

Бікус К.М.

асп. каф. ОіФ

4

0

2

0

Котов М.А.

м.н.с. НДЧ

5

0

0

0

Аббасова А.Р.

асп. каф. ЗБтаКК

3

0

1

1

Економічний

Перетокін А.Г.

доц каф. УЗ

6

0

0

0

Спірідонова К.О.

доц. каф. ЕБГ

3

0

0

0

Іваницька Т.Є.

доц. каф. ОЕіУПП

3

0

0

0

Разумова Г.В.

доц. каф. ФіМ

3

0

0

0

Будівельний

Єлісєєва М.О.

доц. каф. РіУБ

4

0

0

0

Ішутіна Г.С.

ас. каф. ЗБАДтаГ

1

0

2

0

Шталтовна Ю.А.

доц. каф. ІНІМ

2

0

0

0

Технології життєза-безпечення і екології

Слободянюк О.С.

асп. каф. ВПВВтаГ

2

2

0

1

Чижикова І.В.

викладач каф. ІМ

0

0

4

0

Пилипенко О.В.

доц. каф. БЖД

4

0

0

0

Степанова А.В.

асп. каф. БЖД

4

0

0

0

Архітектурний

Самойленко Є.В.

асп. каф. АПтаД

3

0

0

0

Ревський І.С.

доц. каф. ОА

2

0

0

0

Дьяченко О.С.

ас. каф. А

2

0

0

0

Механічний

Петренко Д.І.

Зав. лаб. каф. ЕіРМ

2

0

1

0

Інші молоді вчені цього факультету, які надали анкети опублікували по 1 статті за звітний рік.

Примітка:

скорочені та відповідно повні назви кафедр: ТБВ – технологія будівельного виробництва; ОіФ – основи і фундаменти; ЗБтаКК – залізобетонні та кам’яні конструкції; УЗ – українознавство; ЕБГ – економіка будівельної галузі; ОЕіУПП – облік, економіка і управління персоналом підприємства; ФіМ – фінанси і маркетинг; РіУБ – реконструкція і управління в будівництві; ЗБАДтаГ – землевпорядкування, будівництво автодоріг та геодезія; ІНІМ – інтенсивне навчання іноземними мовами; ВПВВтаГ – водопостачання, водовідведення та гідравліка; ІМ – іноземні мови; БЖД – безпека життєдіяльності; АПтаД – архітектурне проектування та дизайн; ОА – основи архітектури; А – архітектура; ЕіРМ – експлуатація і ремонт машин.

 У 2014 році молодими вченими у співавторстві із досвідченішими колегами були видані такі наукові монографії та навчальні посібники:

1) Бабенко М.М. Аграрні соціоекокомплекси в Україні: монографія / М.В. Савицький, М.М. Бабенко, С.М. Ніколаєнко, Ю.Б. Бендерський. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 103 с.

2) Перетокін А.Г. Промисловий розвиток та інженерне підприємництво Донецько-Придніпровського регіону (1880–1917 рр.): монографія / Андрій Перетокін, Юлія Чекушина. – Д.: НГУ, 2014. – 119 с.

3) Буратинський А.П. Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону: монографія / [С.О. Слободянюк, А.П. Буратинський, Д.В. Климпатюк та інші] – Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», «Середняк Т.К.», 2014. – 156 с.

4) Ткач Н.О. Влияние техногенных факторов на экологию: монография: / [под ред. Д.В. Елисеева]. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – 164 с. – С 98 -118.

5) Спільник Н.В. Містобудування, територіальне і стратегічне планування: організаційно-економічні, правові, суспільні та еколого-технічні аспекти: колективна монографія / [під заг. ред. С.В. Богачева]. – Донецьк : «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2014 р. – 533 с.

6) Квактун О.В. Методологія наукових досліджень: соціально-економічний аспект: навч. пос. / Ю.В. Орловська, О.В. Квактун. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 361 с.

7) Дікарев К.Б., Скокова А.О. Ресурсозбереження в технології влаштування та відновлення властивостей зовнішніх стін цивільних будівель: навч. пос. / В.Т. Шаленний, А.М. Березюк, І.Ф. Огданський, К.Б. Дікарев, А.О. Скокова – Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2014. – 264 с.

8) Бікус К.М. Посібник з проектування та влаштування набивних паль у пробитих свердловинах: навч. пос. / [М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, В.Л. Сєдін  та ін.]. – Київ: ПолтНТУ, ДП НДІБК, 2014. – 70 с.

9) Карасьов О.Г. Initial imperfection influence on the buckling load of closed elastic isotropic shallow conical shells: навч. пос. – 2014.

Крім того, молодими науковцями з кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам був опублікований 1 підручник:

Шталтовна Ю.А., Яланська М.М. Резюме англомовних статей за спеціалізованою тематикою. Міжнародна економіка: підручник для 4-5 курсів міжнародних проектів / Ю.А. Шталтовна, М.М. Яланська , Н.Ю. Яковишена.  – Дніпропетровськ, 2014. – 94 с.

Нечепуренко Д.С. – ас. каф. планування і організації виробництва та Шехоркіна Н.Є. – асп. каф. основ і фундаментів мають по одному цитуванню у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of science та аналогічного рівня) у 2014 р.

Стажування за межами України у 2014 р. пройшли:

Панченко С.П. – доц. каф. будівельної механіки та опору матеріалів у Варшавському технічному університеті в Польщі;

Грицай А.В. – ас. каф. основ архітектури у Франції м. Обюссон;

Васильєв Є.Ю. – ас. каф. основ архітектури у Франції м. Сент-Фер.

Бажаємо молодим вченим нашої академiї наснаги, креативних рішень та нових наукових успiхiв при реалізації їх проектів!

P.S. Зауваження та пропозиції щодо матеріалу приймаються за адресою SMU.TGO@yandex.ua.

Голова Ради молодих вчених ДВНЗ ПДАБА,

к.т.н., М.О. Єлісєєва

Написано: 20:59 | Тегі: > | Немає коментарів

Коментарі

EmailEmail
PrintPrint
WP Socializer Aakash Web